Gå til innhold

Våre prioriteringer

Norsk egg og kjøtt vil ha en plass på den norske tallerkenen i fremtiden. For å legge til rette for en fremtidsrettet matproduksjon må Nortura tilpasse seg både forventinger, krav og nye produksjons-former.  Bærekraftstrategien beskriver hvordan vi skal jobbe i årene fremover - og hvilke mål vi skal nå.

Strategien beskriver arbeidet med bærekraft i Nortura langs seks dimensjoner: Vi skal produsere sunn og trygg mat for den norske befolkningen, maten må være produsert på naturens premisser, den skal bidra til et livskraftig landbruk og levende bygder over hele landet – dessuten må matproduksjonen være ansvarlig og gjøres med omsorg for mennesker og dyr. Vi sier gjerne at vi produserer mat på naturens premisser, og med utgangspunkt i det norske ressursgrunnlaget.

For å nå disse målene er vi avhengige av nært samarbeid med både næringslivet, myndigheter, forskning og sivilsamfunn.

Basert på FNs mål om bærekraftig utvikling

Strategien tar utgangspunkt i FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet, som skal sikre at fremtidig vekst og konkurransekraft er i tråd med FNs mål om bærekraftig utvikling.

Strategien er utarbeidet på bakgrunn av bred konsultasjon med interessenter fra landbruket, myndigheter, akademia, kunder og sivilsamfunn, - og bygger på analyser av forskningsrapporter knyttet til norsk landbruks påvirkning på omgivelsene. 

Resultatet av dette arbeidet er presentert i en vesentlighetsmatrise. Den identifiserer de områdene som det blir viktigst å prioritere i årene som kommer og danner grunnlaget for strategien.

Ulike mål for ulike deler av verdikjeden

Fordi vi er en stor industribedrift og en betydelig landbruksaktør vil ulike mål og aspekter være tilskrevet ulike ledd av verdikjeden vår. Derfor har vi delt inn strategien i mål for vår egeneide industri og transport (scope 1) og våre eiere og leverandørkjede (scope 3)

Strategien stiller oss overfor flere dilemmaer når det gjelder framtidens landbruk og dyrehold. Ofte kan løsninger på ett område gå negativt ut over et annet. Vår plikt som ansvarlig samfunnsaktør er å balansere disse avveiningene på en best mulig måte. Vi har ikke alle løsninger i dag, og for å komme dit vi vil trenger vi dialog og samarbeid med alle aktører rundt oss.

Scope
Aspekter