Gå til innhold

Samvirkemodellen

Bondens eget selskap - et solidarisk samvirke. Vårt viktigste mål er å arbeide for at vi har matproduksjon i hele Norge, en best mulig inntekt til bonden og rammevilkår som gjør yrket fristende for nye generasjoner.

Norturabønder

Et samvirke er et solidarisk eierfellesskap hvor vi deler byrder og gevinster likt. En bonde eier like mye i selskapet, uavhengig av om hun driver en stor eller en liten gård. At vi deler gevinster og byrder betyr at vi betaler likt for egg og kjøtt til alle. Bønder som bor nært et av våre anlegg får ikke bedre betalt sammenliknet med en bonde som bor grisgrendt og langt unna et eggpakkeri eller et slakteri.

Vi mener det solidariske prinsippet er den eneste bærekraftige modellen for varig matproduksjon og forsyningssikkerhet i hele Norge.

Vi skiller oss fra våre konkurrenter ved at det er bønder som både eier og styrer selskapet. Våre eiere deltar i et aktivt og er deltakende eierdemokrati. Det er kort vei fra en bondegård til styret og administrasjonen.

Eierne våre er organisert i 138 kretser og kretsutvalg. Dette er grasrota i eierdemokratiet og utgangspunktet for et levende hverdagssamvirke. Kretsutvalgene møtes jevnlig, og i februar hvert år inviteres alle eiere til årlige Kretsmøter rundt om i hele Norge.

Nivået over kretsene er Regionutvalgene. Her sitter minst to medlemmer fra hver krets. Nortura har i dag seks ulike Regionutvalg med en geografisk fordeling som dekker hele Norge. Det er til sammen 360 tillitsvalgte i de ulike Regionutvalgene. Det gjennomføres faste nasjonale og regionale Regionutvalgsmøter gjennom året.

Vårt øverste eierorgan er Årsmøtet. Her møtes 80 bønder med representasjon fra minst sju fra hvert de 6 Regionutvalgene. Møtet holdes vanligvis i april, etter årsregnskapet er ferdig og før våronna setter inn. Dette møtet kan på noen måter sammenliknes med en generalforsamling, men skiller seg vesentlig fordi eierne på disse møtene diskuterer viktige strategiske retningsvalg for selskapet. Årsmøtet vedtar årsregnskap, disponerer resultatet og velger representanter til konsernstyret.

Konsernstyret består av 14 medlemmer, hvor ni skal være er bonde og andelseiere i Nortura. Styreleder er alltid andelseier. De fem øvrige styremedlemmene velges blant konsernets ansatte.

Se detaljer på Nortura Medlem sine sider