Gå til innhold

Planlegger for ny biogass- og gjødselfabrikk på Jæren

Nortura har sammen med Tine, Felleskjøpet og noen av de største energi- og gjenvinningselskapene i Norge, inngått en intensjonsavtale om å vurdere å bygge et biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune, Rogaland. Anlegget kan gi en klimagevinst i størrelsesorden 65 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Ingrid Nordbø Per Harald Vabø Eimund Nygaard Kjell Rakkenes Frode Halvorsen Bjørn Malm Foto Birgit Rodvelt IVAR 2

Air Liquide Skagerak, Lyse, IVAR, TINE, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder, står bak det nystiftede selskapet Bio Jæren AS, som ønsker å sette ytterligere kraft bak det grønne skiftet ved å bruke gjødsel og organisk avfall til bærekraftig produksjon av biogass og biogjødsel. Dette vil redusere utslippet av metan, lystgass og CO2 fra gjødselhåndteringen ved gårder i Rogaland – og erstatte mineralgjødsel med biogjødsel fra biogassproduksjonen.

Et biogassanlegg vil også kunne bidra til å redusere forurensing av vassdrag, men ikke minst ta vare på det overskuddet av fosfor landbruket på Jæren har i dag - og ved behov omfordele det til andre deler av Norge. Hele 650 000 tonn husdyrgjødsel samt slakteri- og annet avfall vil kunne gå inn i produksjonen – og reststoffene av produksjonen, skal bli til næringsrik biogjødsel.

Klimabesparelse på 65 000 tonn CO2-ekvivalenter

Målet er en produksjon på 130 -140 GWh, som tilsvarer mellom 13 og 14 millioner liter diesel i året. Ikke bare vil biogassen erstatte fossilt drivstoff, men håndteringen av husdyrgjødselen hos bonden - og biogjødsel som erstatning for mineralgjødsel, vil gi en betydelig klima- og miljøgevinst, cirka 65 000 tonn CO2-ekvivalenter per år; eller for å bruke et annet bilde: Klimagassbesparelsen fra et biogassanlegg på Jæren, vil tilsvare utslipp fra cirka 50 000 personbiler per år.

Bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass har en dobbel miljøeffekt. For det første bidra det til reduserte utslipp av metan, lystgass og CO2 fra gjødsel-håndteringen på gården. For det andre reduseres CO2-utslippene betydelig ved å erstatte diesel innen transport med flytende biogass.

Vil ha et taktskifte innenfor sirkulærøkonomi

I en felles uttalelse sier administrerende direktør i Air Liquid Skagerak, Frode Halvorsen, konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, konsernsjef i IVAR, Ingrid Nordbø, konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland, konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen og administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder, Per Harald Vabø:

-Vi tar dette industrielle initiativet, fordi vi mener Norge trenger et taktskiftet innenfor sirkulærøkonomi, samtidig som et biogassanlegg vil styrke det samlede bærekraftregnskapet til matproduksjonen i regionen. Ressursgrunnlaget og transportavstandene på Jæren ligger til rette for at vi kan bygge det største biogassanlegget av sitt slag her i Norge – i naboskap med det allerede eksisterende anlegget til IVAR. Våre virksomheter representerer samlet sett en unik kompetanse som vi kan bruke for å utvikle en effektiv verdikjede fra gård, slakterier og husholdninger - til biogasstank og tilbake til bonden. Vi snakker her om sirkulærøkonomi i praksis.

Forutsatt investeringsstøtte fra Enova, kan biogassanlegget stå ferdig i 2025.