Gå til innhold

Nortura bygger framtidens samvirke

Styrke norsk matindustri og sikre landbruk i hele landet

Nortura står midt i en omlegging av selskapets industristruktur, og skal gjennom flere tiltak bygge nye høyteknologiske anlegg for å styrke norsk matindustri og sikre landbruk i hele landet. Prosjektet løper fra 2020 til 2024, og innebærer blant annet investeringer på inntil 1,4 milliarder kroner. 

Fremtidens samvirke

Bønder i trapp

Nortura er bondens selskap og i fellesskap produserer vi trygg og bærekraftig mat. Dersom vi skal sikre nok mat til en voksende befolkning uten å ødelegge klimaet, må vi utnytte jord og ressurser til fulle. Samtidig endrer markedet seg raskere enn noensinne, med nye konkurrenter og økt import av mat fra utlandet. For å håndtere disse utfordringene må vi utvikle fremtidens matindustri - og videreutvikle vår industristruktur.

Les mer...

Fem løft for framtidens egg- og kjøttsamvirke

Ved å bygge ny industristruktur gjør vi samtidig fem store løft for landbruket og matindustrien. Vi kaller det for verdiskapingsløftet, teknologiløftet, bærekraftsløftet, kundeløftet og generasjonsløftet. 

Verdiskapingsløftet

Vi skal øke verdiskapningen med 300 - 400 millioner kroner hvert år.Vi skal sikre høyere inntekter til bonden, og sørge for at det er landbruk i hele landet.

Teknologiløftet

Vi skal investere opp mot 1,4 milliarder i smart og bærekraftig industriteknologi. Samvirket skal sette standarden for en fremtidsrettet matindustri i Norge.

Bærekraftsløftet

Nortura skal gå foran for å utvikle en bærekraftig og klimasmart matindustri. Vi skal gjøre anleggene våre 100% fossilfrie, kutte 80% av utslippene fra transport og redusere matsvinn med 60% innen 2030. All emballasje skal være bærekraftig.

Kundeløftet

Vi skal kundeorientere matindustrien ved å bygge fem nye industrianlegg nær markedet. Samvirket skal sikre norske forbrukere lokal, bærekraftig og trygg mat fra gårder i hele Norge.

Generasjonsløftet

Vi skal bidra til at det er mulig for framtidige generasjoner å satse på landbruket i hele Norge. Vi skal videreutvikle landbruk i hele landet basert på samvirkeprinsippene, mottaks- og forsyningsplikten.

Spørsmål og svar

Hvorfor gjør Nortura dette, hvordan skal det gjennomføres og vil anlegg og ansatte bli berørt? Her finner du svar på noen av de mest sentrale spørsmålene knyttet til industristruktur-prosjektet.

Nortura investerer inntil 1,4 milliarder kroner i nye høyteknologiske vekstanlegg for å styrke norsk matindustri og landbruk i hele landet. Investeringsplanen er den største i Norturas historie og innebærer omfattende endringer i industristrukturen. Innen fire år skal Nortura etablere fem store regionale vekstanlegg med moderniserte produksjonsprosesser og ny teknologi. Nortura har et ansvar for at vi produserer nok, trygg og bærekraftig mat i Norge. Vi har også et ansvar for at bøndene som eier oss får igjen mest mulig av verdiene de skaper. Nortura skal slakte, skjære og videreforedle så effektivt og billig som mulig innenfor rammene som et landbruk i hele landet tillater. Industristrukturprosjektet er en omlegging av industristrukturen i Sør-Norge som skal sikre bedre lønnsomhet til bøndene og Nortura, en mer effektiv og bærekraftig produksjon og et landbruk i hele Norge. Nortura må ha landsdekkende, moderne og bærekraftig foredlingsindustri for å være konkurransedyktig både i råvaremarkedet og produktmarkedet. For å lykkes med det må vi ha en desentral slakteristruktur, vi må ha enklere logistikk og mindre transport mellom skjære- og foredlingsfabrikkene og vi må bygge noen få moderne og høyteknologiske foredlingsfabrikker som har lavere enhetskostnader. Omleggingen er også et viktig tiltak for å nå målet om 80 prosent reduksjon i CO2-utslippene fra veitransporten.

Vi har lagt fram en omfattende rammeplan for å modernisere industristrukturen i Nortura og kjøttnæringen i Norge. Prosjektet strekker seg over fire år med flere ulike faser som skal styrebehandles løpende i perioden. Konkret planlegger vi i løpet av de neste årene å investere 1,1 -1,4 milliarder. Vi har slakterianlegg i hele landet – men satser på fire-fem store regionale høyteknologiske anlegg. Vårt mål er at Norge skal være verdensledende på innovasjon og effektiv drift i matindustrien, og at vårt samvirke skal drive den teknologiske utviklingen. Satsingen betyr at Nortura vil samle og spesialisere produksjonen på anleggene. Økt spesialisering og bruk av avansert teknologi gir lavere kostnader og redusert mellomtransporter mellom anleggene. Satsningen vil gi en årlige gevinster på mellom 300 og 400 mnok. Vi skal fremdeles ha slakterier nær bonden og opprettholde vårt samfunnsoppdrag – inkludert mottaksplikten og åttetimersregelen. Nærhet til bonden er avgjørende for konkurransedyktighet i tilførselsmarkedet. Nortura skal levere trygg og god mat til Norges befolkning, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene og gir bonden mer igjen av verdiene de produserer. Styret og ledelsen leverer med dette på mandatet og bestillingen fra eierne og årsmøtet. Endringene vil påvirke medarbeidere på flere anlegg, men er helt nødvendige. Vi skal sammen med de tillitsvalgte finne gode løsninger og sørge for at vi har ryddige prosesser.

Med denne planen får bøndene mer igjen for egget og kjøttet de leverer. Vi har beregnet at tiltakene vil resultere i at lønnsomheten til Nortura øker med 300-400 millioner kroner hvert år (30 mnok i måneden, en million hver dag). Eller sagt på en annen måte, for hver dag vi ikke gjør noe risikerer vi å tape inntil 1 million kroner. Investeringen har kort tilbakebetalingstid Et fremtidsrettet, bærekraftig og konkurransedyktig Nortura sikrer bonden god økonomi og landbruk i hele Norge. Vi tar et langt skritt i å gjøre Nortura til en konkurransekraftig, mer bærekraftig og en moderne samvirkebedrift. Nortura blir bedre rustet til å ivareta formålet til selskapet og sikre at det er mulig å produsere egg og kjøtt i hele Norge.

Prosjektet er først og fremst et milliardløft og en satsing på norsk mat, den norske bonden og matvareindustrien. Den sikrer grunnlaget for norsk egg- og kjøttproduksjon og gjør det mulig å opprettholde et landbruk i hele Norge. Planen vi legger frem i dag viser hvilken vei vi ønsker å gå, og kan innebære avvikling av enkelte anlegg. Dette er imidlertid ikke utredet ennå og må utredes før det kan besluttes. Vi trenger å endre strukturen vår, særlig på Østlandet og Sør-Vestlandet slik at vi får færre og mer moderne anlegg. Vi har en komplisert logistikk og verdikjede i dag, og lav kapasitetsutnyttelse på flere anlegg. Varestrømmene må forenkles og innrettes mot de anleggene som skal videreforedle råvarene og kundene. Vi skal fremdeles ha slakterier nær bonden og et landbruk i hele landet. Nærhet til bonden er avgjørende for konkurransedyktighet i tilførselsmarkedet. En eklere verdikjede gir mindre transport og lavere kostnader.

Vi beregner et årlig innsparingspotensial på et sted mellom 300 og 400 millioner kroner, hvis hele planen gjennomføres. Sagt på en annen måte taper vi 3-400 mnok hvert år, eller nesten 1 million kroner hver dag hvis vi ikke gjennomfører disse endringene.

Dette er tidenes investeringsløft for Nortura og norsk egg- og kjøttnæring. Nortura satser og bygger opp, vi river ikke ned. Planen er omfangsrik og har tiltak som bygger næringen. Gjennom den skal vi sikre konkurransekraft for norsk egg og kjøtt, lønnsomhet for bonden, industrien, handelen og en bærekraftig industri og jordbruk i hele Norge.

Dette vil gi mer attraktive produkter for kunder og forbrukere, det vil gi bedre økonomi til bonden gjennom bedre råvarepriser og etterbetaling. Samtidig øker det investeringsevnen i Nortura.

Selv om vi samler aktiviteten på færre anlegg, vil vi opprettholde slaktevirksomhet over hele landet, slik at vi holder oss godt innenfor regelverket som har en maksgrense på 8-timers transport av levende dyr. Nortura har i dag en gjennomsnittlig transport-tid på om lag 3,5 timer. Når det gjøres endringer i industristrukturen, vil naturlig nok dyr fra noen gårder få lengre reisevei, og noen dyr kortere. Den gjennomsnittlige transporttiden vil øke med til 30 minutter i gjennomsnitt for både storfe og gris, altså godt innenfor regelverket som er maksimalt åtte timer transporttid per dyr.

Store endringer vil naturlig nok berøre mange i form av endrede arbeidsoppgaver. Vi kan ikke pr nå gi et konkret tall på potensiell overtallighet, da dette skal utredes i hvert enkelt prosjekt. Beregninger indikerer at det kan innebære en overtallighet på mellom 200-300 de neste fire årene. Prosjektet består av flere faser, hvor hver enkelt fase vil bli detalj- og konsekvensutredet. Ansatte som settes i omstilling og som har nødvendig kompetanse vil prioriteres til stillinger ved de anleggene vi skal bygge opp aktiviteten. Noen steder vil de trenge mer arbeidskraft. Styrebehandling og drøftinger med tillitsvalgte vil skje gjennom hele fireårsperioden. Nortura har et vel fungerende omstillingsprogram, som sikrer ansatte økonomiske og andre rettigheter som gir gode forutsetninger for en ny jobb, i eller utenfor Nortura. Erfaringen fra tidligere omstillingsprosesser viser at ni av ti ansatte får nye jobber i omstillingstiden.

Dette er vårt hovedprosjekt de neste fire årene. Vi har ingen andre planer nå, men det er ikke mulig å utelukke flere eller andre endringer. Mange næringer er i omstilling, og vi må alltid være villig til å tilpasse oss når det skjer endringer i rammevilkårene rundt oss eller hvis det utvikles ny teknologi.