Gå til innhold

Menneske- og arbeidsrettigheter

Aktsomhetsvurderingene skal sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker i våre verdikjeder, enten de oppstår direkte i våre egne virksomheter eller indirekte gjennom våre leverandører eller forretningspartnere.

Produksjon kyllingvinger Foto Øivind Haug

Nortura har i lang tid hatt fokus på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Nortura var den første norske landbruksbaserte matvareprodusenten som sluttet seg til FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv (UN Global Compact).

Gjennom medlemskapet har Nortura forpliktet seg til å gjøre UN Global Compact Norges ti prinsipper for et ansvarlig næringsliv innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø til en del av Norturas strategi, kultur og daglige drift. Medlemskapet vårt i UN Global Compact innebærer også at Nortura har sluttet seg til deres 17 bærekraftmål.

Nortura har utarbeidet en bærekraftstrategi. Av de 17 bærekraftsmålene, har Nortura valgt å fokusere spesielt på ni av målene, hvor «anstendig arbeid og økonomisk vekst» og «ansvarlig forbruk og produksjon» er to av de ni målene. Framover skal vi også basere arbeidet vårt på en systematisk tilnærming til OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Vi ser arbeidet med bærekraft som en pågående prosess der vi sikter mot kontinuerlig forbedring. Beskrivelsen under viser vårt pågående arbeid samt målsetninger for arbeidet.

Risikobasert og kontinuerlig prosess

Norturas system for aktsomhetsvurderinger baserer seg på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, vist i følgende figur:

Aktsomhetsvurderinger

Les mer om aktsomhetsvurdering

OECD guidelines

Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer til å samsvare med kundekrav og krav stilt i åpenhetsloven. De etiske retningslinjene skal gjelde for alle konsernselskaper og er godkjent i Norturas konsernstyre. Det er lagt inn krav om hvordan vi skal forholde oss til vår leverandørkjede og forretningspartnere. Vi har utarbeidet nye prosedyrer for onboarding og oppfølging av tredjeparter. Vi jobber kontinuerlig med å sørge for en ansvarlig leverandørkjede i alle ledd. Nortura krever at samtlige leverandører skal signere Norturas etiske retningslinjer for leverandører. Vi vil jobbe for at våre leverandører og underleverandører har prinsipper og prosedyrer på plass for å aktivt forebygge og håndtere brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi skal også gjennomgå også de generelle kontraktsvilkårene med våre leverandører. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å få implementert nye prinsipper hos alle våre leverandører og i egen virksomhet. Vi vil framover fokusere på å få implementert våre oppdaterte retningslinjer og gjøre dem kjent i egen virksomhet og hos våre leverandører og underleverandører.

Vi bruker informasjon om våre leverandører og forretningspartnere, deres bransje, produksjonsland, samt produkter og tjenester som skal leveres og vurderer disse faktorene opp mot fastsatte indekser for land og produktrisiko som beskrevet under. I tilfeller hvor det er en høyere iboende risiko for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter skal vi innhente ytterliggere informasjon om leverandørens arbeid, prosedyrer og krav knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Nortura har etablert og vil gjennomføre risikovurderinger med hensyn til iboende risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi benytter objektive og internasjonalt anerkjente indekser for land- og produktrisiko. Basert på dette arbeidet kategoriserer vi våre leverandører og forretningspartnere i kategorier for grønn, gul eller rød risiko, som danner grunnlaget for videre oppfølging og overvåking. Ved gul eller rød risiko vil vi gjøre ytterligere vurderinger og iverksette eventuelle tiltak.

Nortura skal aktivt forebygge, redusere eller stanse brudd på menneske- og arbeidsrettigheter. Eventuelle avvik i egen virksomhet vil vi rette opp selv. Dersom det forekommer avvik hos en leverandør eller forretningspartner vil det vurderes nærmere hvilke tiltak som er egnet basert på type brudd og avhengig av Norturas innflytelse i det enkelte tilfelle. Vi skal følge opp at forbedringstiltak blir gjennomført og opprettholdt. Vi skal framover samarbeide med andre landbruksorganisasjoner og selskaper innen landbruket for å få integrert det forebyggende arbeidet i våre felles leverandørers internkontroll.

Vi vil overvåke tiltakene som iverksettes for å se om det gir ønsket resultat eller om det er nødvendig med ytterligere oppfølging. Nortura vil alltid prioritere arbeidet basert på en risikobasert tilnærming. Vi vil utarbeide planer og gjennomføre stedlig tilsyn hos utvalgte leverandører for å påse at de følger våre etiske retningslinjer, dersom det viser seg nødvendig.

Nortura skal kommunisere og rapportere ærlig og åpent om arbeidet med aktsomhetsvurderinger på nettsidene våre og gjennom årlig bærekraftrapportering. Dersom vi oppdager eventuelle brudd, vil vi også ha en dialog med de som berøres av dette. Vi skal besvare spørsmål som kommer innen de fastsatte fristene i Åpenhetsloven.

Dersom det oppstår avvik i egen virksomhet vil vi rette opp disse selv. Vi vil ellers bruke vår innflytelse og kontraktbetingelser til at avvik avdekket andre steder i verdikjeden rettes opp.

Det arbeides nå med å igangsette prosjekter som støtter opp under bærekraftstrategien vår og de langsiktige bærekraftmålene. Vi vil jobbe videre med aktsomhetsvurderinger og justere rutinene våre løpende.

Ønsker du å stille oss et spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger legg de inn i skjemaet i lenken under

Du finner skjemaet her