Gå til innhold

Forskning, utvikling og innovasjon

I Nortura har vi lang tradisjon for å jobbe med forskning og innovasjon. Vi samarbeider med eksterne aktører i forsknings- og innovasjonsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. I noen prosjekter er vi selv eiere, i andre er vi aktive deltagere. Ambisjonen er at vi, gjennom vårt innovasjonsarbeid, vil utgjøre en forskjell for morgendagens forbruker og bonde.

Nortura har en egen Vekstlab som er konsernets kompetansesenter for strategisk innovasjon, i tillegg til forskning og utvikling. Arbeidet i Vekstlaben er sentrert rundt fem prioriterte områder – eller målbilder, som vi kaller det;

Fremtidens protein

Persontilpasset helse og velvære – innenfra og ut

Transparens som konkurransefortrinn

Økosystemer for morgendagens behov

Bondens råstoff med superkrefter

Bonde storfe fôring Foto Benjamin Fjerdingstad copy

Foods of Norway – revolusjonerende forskning på nytt norsk fôr

Siden 2014 har forskningsprosjektet Foods of Norway jobbet med å utvikle bærekraftige norske fôringredienser fra naturlige bioressurser som vi ikke bruker til annen mat. Resultatet viser at det er fullt mulig å anrike protein på energi fra blant annet norsk skog og tare. Fôr som er kortreist, bedre for dyrehelse, gir bedre dyrevelferd og lavere klimaavtrykk. Nortura sitter i styret i Foods of Norway, og deltar i en rekke prosjekter for å teste ut nye ingredienser. Deltagelsen i Foods er en viktig del av vår strategi om å styrke Norges selvforsyningsgrad. Les mer 

Nortura Rakkestad egg no018047 Foto Øivind Haug

Sustainable Cow

I 2021 var Nortura blant annet med på å starte opp Sustainable Cow (SUSCOW), et forskningsprosjekt ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Målet med SUSCOW er å innhente kunnskap om to viktige sider ved storfehold i Norge – karbonbinding i jord ved beite på inn- og utmark, og sammenhengen mellom storfehelse og miljøfotavtrykk. Prosjektet, som støttes av Norges forskningsråd, ferdigstilles i 2025.

Nortura Rakkestad egg no018047 Foto Øivind Haug

Ull til gjødsel

Nedklassifisert ull fra pigmenterte sauer er lite etterspurt og har lav markedsverdi. Men ull er et næringsrikt materiale. Derfor har vi satt i gang et prosjekt som skal teste hvordan ullpellets fungerer som gjødsel. Samtidig skal vi undersøke ullens nedbrytningstid og næringsførsel over tid. Målet for prosjektet er å gi nedklassifisert ull økt verdi, gjennom resirkulering som gjødsel.

Nortura Rakkestad egg no018047 Foto Øivind Haug

Bioenergi og Biokull på Rudshøgda

Oplandske Bioenergi har etablert et pyrolyseanlegg ved Norturas fabrikk på Rudshøgda, som er landets første kommersielle anlegg for karbonfangstog lagring. Karbonet i restavfall og biomasse fra lokalt landbruk og skogbruk blir omgjort til bioenergi og biokull. I prosessen fanges karbon tilsvarende årlige utslipp fra over 900 personbiler og skaper fjernvarme til 320 boliger hvert år. Biokull er rent karbon, som er en viktig innsatsfaktor i plantejord og husdyrhold. I ny plantevekst bidrar biokullet til å binde mer C02, og reduserer dermed drivhuseffekten.

Nortura Rakkestad egg no018047 Foto Øivind Haug

Handle rett fra bonden på nett

Stadig flere får øynene opp for lokal nisjeproduksjon. For forbrukere er kortreist mat attraktivt, både fra et bærekraftperspektiv og lokal tilhørighet. Med den nye salgsplattformen «Min Bonde» vil Nortura hjelpe bønder med å selge nisjeprodukter – og gjøre det lettere for forbrukere landet over å kjøpe lokal- og kortreist mat på nett, direkte fra bonden. Målet er at bonden skal kunne konsentrere seg om å produsere de beste råvarene – mens Nortura tar seg av nettbutikk, markedsføring og frakt. – Vi ønsker rett og slett at bonden får mer betalt for mindre jobb, sier prosjektleder Britt Signe Granli i Nortura Vekst. I 2021 ble nettjenesten testet sammen med Stene Gård, med gode resultater.

Bioco3

Skjærebein fra kylling blir viktig kilde til norsk protein

Fremtidens bærekraftige landbruk handler om å nyttiggjøre seg av alt i dyrene som slaktes. Østfoldselskapet Bioco, som ble offisielt åpnet i 2021, har lykkes med å gjøre om rester fra norsk kyllingproduksjon til en ny og viktig kilde til protein – med stor næringsverdi for dyr og mennesker. Tidligere ble disse restene brukt i dyrefôr. Omdannelsen skjer ved hjelp av et bioteknologisk prosessanlegg, hvor teknologien er hentet fra fiskerinæringen. Fabrikken er den første av sitt slag innen kjøttindustrien. Bak Bioco ligger en felles ambisjon fra Nortura og Felleskjøpet Agri om å satse på et bærekraftig landbruk, der alt råstoff blir brukt.

Nortura Rakkestad egg no018047 Foto Øivind Haug

Digitaliserer spekematproduksjonen

Spekepølseproduksjon er ressurskrevende, med mye manuelt arbeid. Gjennom prosjektet Digispek skal Nortura innføre et styringssystem som skal gi mer forutsigbar produksjon, mindre matsvinn og bedre kvalitet på spekepølsene. Prosjektet er delfiansiert av Forskningsrådet.

Nortura Rakkestad egg no018047 Foto Øivind Haug

TEFFI

Vi skal redusere plasten i emballasjen vår, og har derfor satt i gang prosjektet TEFFI – emballasje av trefiber! Visjonen er å utvikle nye, fossil- og plastfrie emballasje - løsninger for kjøtt, fisk og frukt. Dette for å møte både samfunnet og forbrukernes etterspørsel eller plastfrie og bærekraftige alternativer.