Gå til innhold

Landbrukets klimakalkulator

Målinger på gårdsnivå og hos den enkelte bonde skal vise vei til en mer klimavennlig norsk matproduksjon. Nortura er helt sentral i landbrukets klimakalkulator, som er spesielt utviklet for landbruksnæringa og den norske bonden.

Landbruket må være en del av løsningen for et bærekraftig norsk landbruk og må vise vei for å redusere klimaavtrykket. Kalkulatoren er sammen med klimarådgivning blant de mest offensive tiltakene landbruksnæringen har gjort i klimajobben.

Historisk og offensiv satsing

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringa og den norske bonden. Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon på gårdsnivå.

Den er i dag tilgjengelig for produksjonene ku, korn og gris., og implementeres gradvis i produksjoner for fjørfe og andre produksjoner fortløpende.

Nortura har satt seg klare mål for klimaarbeid. Målet er å gå foran for å utvikle en bærekraftig og klimasmart matindustri og vi ønsker å være en pådriver for klimasmart gårdsproduksjon. Vi skal også bidra slik at landbruket når målet om å kutte fem millioner tonn CO2 ekvivalenter innen 2030.

Fordi klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer ut fra hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, må klimatiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk.

Nortura jobber systematisk for få alle sine bønder til å ta i bruk verktøyet slik at alle produsenter tar kalkulatoren i bruk etter hvert som den blir tilgjengelig for hvert dyreslag. I første omgang når den ut til våre 1000 svineprodusenter og  11000 kombinasjonsprodusenter. Kalkulatoren vil raskt bli tilgjengelig også for ammeku, småfe, fjørfe og eggprodusentene.

Bred støtte

Med 17 eiere fra organisasjoner og bedrifter i landbruket har kalkulatoren støtte fra store deler av landbruket og matindustrien. Utvikling av kalkulatoren startet i 2016.

Klimakalkulatoren, sammen med rådgivning, er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan i jobben med å kutte 5 mill. tonn CO2-ekv. og øke opptaket av karbon i perioden 2021 til 2030.

Kjente fagmiljøer som NIBIO og Norges miljø-og biovitenskapelige universitet NMBU har hatt viktige roller i utviklingen. Finansieringen av utviklingen av kalkulatoren på om lag 48 millioner kroner kommer over jordbruksavtalen og statsbudsjettet. Det har også vært en betydelig egeninnsats fra eierne med blant annet tilrettelegging av data, it-systemer og rådgivning.

Bonde storfe Foto Håvard Simonsen

’’Vi er avhengige av et livskraftig økosystem og naturen vi lever av. Vi vet at dyrene våre, fabrikkene, transporten og forbruket vårt har stor betydning for miljøet og derfor er det også vårt ansvar å sikre at vi forstår hvordan vi påvirker klimaet og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk.’’

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

En omfattende satsing i landbruket

På Klimasmart landbruk sine sider kan du lese mer om Klimakalkulatoren og hvem som er med i prosjektet.

Les mer...

Dette er noen av Norturas viktige klimatiltak

Nortura jobber systematisk for å forbedre vårt klimafotavtrykk gjennom hele vår verdikjede – vi tar ansvar i alle ledd, fra våre primærprodusenter, transport og våre produksjonsanlegg


1. God sirkulærøkonomi

Noe av svaret på miljø- og klimautfordringene ligger også i vårt grunnleggende oppdrag: å bruke alle råvarene, hele dyret og alle eggene – hele tiden. Friske dyr gjør at mer av dyret blir til mat, og gir trygt kjøtt til forbrukerne. Den unike norske kombinasjons-kua gir oss både melk og kjøtt. Hele 75 prosent av storfekjøttet i Norge kommer herfra: det betyr høy ressursutnyttelse som gir lavt klimaavtrykk.

2. Hele verdikjeden tar ansvar

Også i verdikjeden etter bonden har vi et ansvar. Nortura har besluttet å redusere klimautslippene fra fabrikk med 100 prosent, redusere utslipp fra transport med 80 prosent og kutte matsvinn med 60 prosent - og ha 100 prosent bærekraftig emballasje innen 2030.

 • Transport:
  Vi jobber med å effektivisere transport for å redusere antall kjørte kilometer, og investerer i transportløsninger med mer bærekraftig drivstoff.
 • Reduserte klimautslipp fra fabrikk:
  Vi investerer i biogassanlegg for å ta i bruk gjødsel fra egne produsenter i vår transport og fabrikkdrift. Ett eksempel på dette er den Magiske Fabrikken i Tønsberg der 34 gårdsbruk leverer gjødsel anlegget. Hver 5. pølse i Norge er produsert på biogass (2020) Biogass gir lavere utslipp fra gjødsel hos bonden, og erstatter fossile energikilder på fabrikk og i transport, noe som igjen gir lavere CO2..

  I tillegg er Nortura sentral som samarbeidspartner i Norges første kommersielle anlegg for Karbonfangst, som bygges på Rudshøgda. Bio-avfall fra fjøs og dyretransport ved Norturas anlegg er en viktig bestanddel for anlegget, som omdanner restråstoff til rent karbon i form av biokull. Fabrikken vil fange opp karbon tilsvarende de årlige utslippene fra nærmere 900 biler med forbrenningsmotor.

 • Redusere matsvinn:
  I 2019 reduserte Nortura sitt matsvinn med hele 13 prosent, noe som tilsvarer 385.000 kilo mat. Dette gjør at vi ligger foran målene vi har satt for å halvere vår del av matsvinnet innen 2030. Matsvinnet utgjør nå 0,86 prosent av vår produksjon.

  Nortura har signert den såkalte «tilslutningserklæringen for matsvinn» og har dermed forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin virksomhet innen 2030. Bransjeavtalen mellom regjeringen og den norske matbransjen skal redusere matsvinnet - i tråd med FNs bærekraftmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi. 

 • Emballasje:
  Nortura har investert 50 millioner kroner i ny pakketeknologi og bytter ut emballasjen til nesten 4 millioner hermetikkbokser med kartong for langtidsholdbar mat. Det kutter CO2-utslippene fra emballasjen med inntil 80 prosent.