Gå til innhold

Klimautslipp fra gården

Den største kilden til utslipp hos Nortura kommer fra primærleddet og er i hovedsak knyttet til biologiske prosesser fra dyr, jord og gjødsel. 

Utslippene varierer fra gård til gård, avhengig av hvor i landet gården er, produksjonsform og størrelse. Derfor må tiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk. Nortura er derfor en av initiativtakerne bak etableringen av Landbrukets Klimaselskap, som de siste årene har utviklet klimakalkulatorer for å beregne utslipp og opptak for hver enkelt produksjonsform.

Landbrukets klimakalkulator er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Klimakalkulatoren gir bonden oversikt over utslippene på gården, og hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp og binde karbon. I 2020 ble den lansert for ku, korn og gris – og i 2021 ble den utvidet til også å gjelde for ammeku, fjørfe og potet.

En viktig faktor som gjør at utslippet fra vår produksjon er betydelig lavere enn i andre land, er den unike norske kombinasjonskua som gir både melk og kjøtt. Hele 70% av storfekjøttet i Nortura kommer herfra. Det betyr høy ressursutnyttelse og lavt klimaavtrykk.

Metan

Et viktig fokusområde for Nortura knytter seg til metan, og vi samarbeider tett med andre aktører i landbruket for å redusere utslipp av denne potente klimagassen. I regi av Geno avles det frem mer ressurseffektive kuer som slipper ut mindre metan. Over tid vil prosjektet, kalt «avl for klimavennlig storfe», bety at hele populasjonen vil bli mer klimavennlig. På fôr-siden er det også lovende fremskritt. Ulike tilsetningsstoffer i fôret virker metan-hemmende, og blant annet viser forsøk at Formel-kraftfôret fra Felleskjøpet at metanproduksjonen reduseres med 10% samtidig som utnyttelsen av fôret øker. Forskningsprosjekter på blant annet tang og tare viser at metanproduksjonen kan reduseres ytterligere (opptil 60 %). Likevel: Metanutslipp er et resultat av biologiske prosesser, og i husdyrproduksjon vil det det derfor alltid være utslipp av denne klimagassen. Ny metanfangstteknologi er også lovende. Metanen fanges da fra fjøstak og omdannes til klimavennlig energi som bonden vil kunne bruke til drift.


Karbonlagring

Nortura deltar også i flere forskningsprosjekter som ser på hvordan karbonlagringspotensialet fra jordbruket kan dokumenteres og økes. Naturen og landbruket driver karbonfangst og lagring i stor skala, og rundt en fjerdedel av menneskelige CO2-utslipp tas opp av planter og på landjorda. For å få et riktig bilde av vårt samlede klimaavtrykk, må det dokumenteres bedre i hvor stor grad jordbruket i dag fanger karbon. I tillegg vil bedre jordbruksmetoder knyttet til gras, eng og beite kunne øke bindingen av karbon i jorda. Dette vil ikke bare vil ha en positiv klimaeffekt, men også være fordelaktig for å opprettholde gode avlinger.