Gå til innhold

Klima

Produksjon av mat står for en betydelig del av verdens klimautslipp. For å bremse klimaendringene og sikre et produktivt jordbruk i fremtiden, må vi redusere vår klimapåvirkning gjennom hele verdikjeden. Derfor skal Nortura gå foran for å utvikle en klimasmart matindustri og være en pådriver for klimasmart matproduksjon.

Norsk husdyrproduksjon er verdensledende når det kommer til klima. Friske dyr, kombinasjonskyr, grasfôret og beitende kjøttfe og småfe, og fôreffektive griser og fjørfe bidrar til at klimaavtrykket fra vår produksjon er lavere enn snittet i resten av verden. 

Norturas utslipp av klimagasser stammer hovedsakelig fra fossil energi som vi benytter i vår industri (til oppvarming, nedkjøling og drift) og transport, og fra emballasje og avfall. Den største utslippskilden er likevel vår råvareproduksjon, primært enterisk metan og lystgasser fra husdyrene våre.

I årene som kommer skal utslipp betydelig ned gjennom hele vår verdikjede. Vi skal over på fornybar energi, og investerer i ny teknologi som øker ressurseffektiviteten i vår produksjon. Vi skal også utnytte alle råvarer på best mulig måte slik at mest mulig går til mat til oss mennesker.

Nortura er forpliktet til å bidra til jordbrukets klimaavtale om å kutte eller binde 5 millioner tonn CO2-ekvivlenter innen 2030.