Gå til innhold

Dyrevelferd på slakteriet

Nortura har 12 slakterier som slakter firbeinte dyr og tre slakterier som slakter fjørfe. Det er fastsatt regler for hvordan dyr skal håndteres i slakterier. Mattilsynet fører tilsyn med reglene og er til stede i slakteriet så lenge slakting pågår. Alle dyr blir kontrollert av Mattilsynet før og etter avliving.

Sau dyrebil slakteri Foto Pål Engh

Firbente dyr

Etter at slaktedyrene er lesset av på slakteriet, blir de stallet opp, i påvente av slakting som fortrinnsvis skjer samme dag. Om dyrene ankommer slakteriet sen ettermiddag eller kveld, blir de stallet opp over natt og slaktet tidlig neste dag. Gris og småfe oppstalles i grupper i binger og storfe i binger eller enkeltvis.

Unngå stress

Det er viktig for Nortura at dyrene opplever minst mulig stress i våre slakterier. Målet er at dyrene beveger seg frivillig, med minst mulig bruk av tvang. For å få til dette legger vi dyrets naturgitte instinkter til grunn. Dyrearter med sterkt flokkinstinkt stalles opp og flyttes i grupper, og ikke enkeltvis, så langt det er mulig. 

Utformingen av oppstallingsarealer og drivganger er tilpasset dyreartens atferd. Vi unngår unødige forstyrrelser som dyrene reagerer på, som skarpe farger og lyder og sjenerende lys, og brå overganger og vinkler i drivganger.

Metoder for bedøving og avlivning

Regelverket stiller krav til bedøving og avliving av dyr i slakterier. Ikke alle avlivingsmetodene gir umiddelbart bevissthetstap, og derfor bedøves alle dyr før avliving. Dyret skal forbli bevisstløst og uten følesans til det dør. Bedøving kan gjøres på flere måter. På Norturas slakterier blir kylling og kalkun bedøvet med CO2-gass, gris med CO2-gass eller elektrisk strøm, småfe med elektrisk strøm og storfe og reinsdyr med boltpistol.

For hver bedøvingsmetode er det særlige krav i regelverket til hvordan bedøvingen skal foregå. Effekten av bedøvingen av hvert eneste dyr kontrolleres for å sikre at det er helt bevisstløst før det avlives. Om effekten ikke er tilstrekkelig eller det er tvil, bedøver slakteren dyret på nytt.

Halal-slakting

Nortura har samme krav til dyrevelferd, bedøving og slaktemetode for halal-slakting som for annen slakting. Ved halal-slakting blir det lest en kort takknemlighetsbønn for dyret umiddelbart etter bedøving. For Nortura er det et ufravikelig krav at dyret skal være bedøvet før avlivning.

Etisk regnskap gjennomføres på alle Norturas slakterier

Dyrevelferden ved Norturas slakterier blir årlig revidert gjennom Etisk regnskap, som er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrevelferd i slakterier. I praksis innebærer det at uavhengige veterinærer og dyrevelferdsspesialister over flere dager observerer og går gjennom håndteringen av dyrene, fra de hentes hos bonden frem til de avlives på slakteriet.

I Etisk regnskap gis det karakterer på en skala fra A til D. Nortura har hatt som mål at alle linjer minst skal oppnå karakteren B.

Les mer om Etisk regnskap i Dyrevelferdsrapporten nederst på siden.

Nortura følger reglene for dyrevelferd, men arbeidet innebærer også forbedringer vi kan gjøre utover det som reglene krever. Forbedringspunkter fra eksterne revisjoner legger grunnlaget for hvordan vi skal jobbe videre med dyrevelferd.

Kunnskap og kompetansebygging

Det er krav om alle medarbeidere som håndterer levende dyr på Norturas slakterier skal ha deltatt på et obligatorisk opplæringsprogram og fått kompetansebevis fra Mattilsynet. For Nortura er faglig oppdatering av våre ansatte et viktig virkemiddel for å sikre god oppfølging av dyrevelferden.

Nortura har etablert et nettverk for de dyrevelferdsansvarlig på Norturas slakterier. Nettverket har jevnlig møter for å bidra til erfaringsutveksling mellom de dyrevelferdsansvarlig, sikre kunnskapsdeling, faglig oppdatering og koordinering av oppfølging av konsernets rutiner og krav.

Krav til dyrevelferd på slakteri i regelverket:

  • Personell som håndterer levende dyr i slakteri, skal ha kompetansebevis. Det innebærer at de skal ha gjennomgått spesialtilpasset opplæring i hvordan ivareta dyr og dyrevelferden i slakterier.
  • Hvert slakteri skal ha en dyrevelferdsansvarlig, som har et spesielt ansvar for dyrevelferden i anlegget og dokumentasjonen av den, og skal varsle hvis noe ikke er som det skal.
  • Slakteriet skal ha standardiserte rutiner for avliving og alle andre aktiviteter som angår dyr på slakteriet.
  • Det stilles krav til håndteringen og oppstallingen av dyrene i slakteriet og til utformingen av lokalene og utstyret som dyrene kommer i kontakt med.
  • Det er forbudt å håndtere dyrene med slag eller spark eller dra dem etter hode, ører, bein, hale eller pels.
  • Alle dyr skal bedøves før avliving. Det er krav til metoder for bedøving og avliving, og det føres kontroll med bedøving og avlivning av hvert dyr.

Under avlessing av dyretransporten blir dyrevelferden rutinemessig undersøkt og vurdert for alle dyr. Er det dyr med særskilte behov, iverksettes tiltak.