Gå til innhold

Biokull

Restavfall fra Norturas anlegg på Rudshøgda er sentralt når Oplandske Bioenergi AS etablerer et nytt anlegg for karbonfangst og fjernvarme. Anlegget skal omgjøre biomasse fra landbruk og skogbruk til rent karbon i form av biokull. Fabrikken går i prøvedrift desember 2020.

Fabrikken vil etter planen fange opp karbon tilsvarende de årlige utslippene fra nærmere 900 biler med forbrenningsmotor. Med den nye fabrikken vil Oplandske bioenergi ta i bruk en egen pyrolyseprosess som omgjør karbonet i biomassen til biokull. Biokull er rent karbon, som kan brukes som viktig innsatsfaktor i plantejord og husdyrhold. Fabrikken blir også Norges første kommersielle anlegg for karbonfangst og lagring.

Oplandske Bioenergi2 Foto Øivind Haug

Fjernvarme og biokull

Norturas anlegg på Rudshøgda er et av selskapets største produksjonsanlegg, med en stor vare- og råstoffstrøm tilknyttet driften. Pyrolyseanlegget er geografisk plassert på anlegget til Nortura og planlegger blant annet en bruk av sidestrømmer og restråstoff til produksjon. Bioenergianlegget skal blant annet se på muligheten for karbonisering av flis fra dyrebiler og fjøs. Biomassen vil bli omdannet til ny energi, og bidra med oppvarming av Nortura Rudshøgda ved å tilføre mer bioenergi til Nortura Rudshøgda. Varmen fra produksjonsprosessen vil gi fjernvarme som kan varme opp 320 boliger hvert år.

Biokull iblandet jord gir en porøs jordstruktur som holder på vann og næringsstoffer. Biokull kan også brukes for å gi bedre og mer luktfri kompostering. Det gir igjen bedre hagejordblandinger og jord til sportsgress. Et annet viktig bruksområde er bruk som filter for å binde tungmetaller eller lukt i industrielle prosesser.

Biokullet vil bidra til ny plantevekst som vil binde mer CO2, som vil bidra til å redusere drivhuseffekt. En m3 biokull binder rundt regnet 1 tonn CO2.

Grønn omstilling

Oplandske Bioenergi AS har de tre siste årene forberedt byggingen av det kommende pyrolyseanlegget på Rudshøgda. Anlegget er kostnadsberegnet til 19 millioner kroner, og skal karbonisere biomasse fra lokalt landbruk og skogbruk. Prosjektet har mottatt investeringsstøtte fra Innovasjon Norge, noe som har bidratt til å gjøre det mulig å realisere planen.


Les mer om prosjektet på disse sidene

Oplandske Bioenergi3 Foto Øivind Haug

Innovasjon Norge Regjeringen

Hva er biokull og pyrolyse?

Biokull lages gjennom pyrolyse. Dette er en moden teknologi der biomasse utsettes for høy temperatur i et oksygenfattig miljø. Biomasse kan være restprodukter fra landbruk og skogbruk som for eksempel halm, flis, grot eller hestemøkk. Når prosessen er ferdig sitter en igjen med karbonet i biomassen. Dette er biokull. Biokull brytes svært sakte ned. Om det tilbakeføres til jord, vil det lagres i flere hundre år. Fotosyntesen som bygget karbonet i biomassen fortsetter å binde CO2 og danne ny biomasse. Dette er derfor en klimapositiv prosess.