Gå til innhold

Biogass

Vi er medlem av Biogass Norge og har per i dag to biogassinitiativer i tilknytning til større anlegg; et i Tønsberg og et på Jæren.

Ved Norturas anlegg i Tønsberg har man siden sommeren 2020 erstattet 51% av naturgassen med biogass. Biogassen stammer fra Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, der lokale bønder leverer inn gjødsel, som omdannes til biogass. Den Magiske Fabrikken gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel til biogass, biogjødsel og grønn CO2. Matavfallet kommer fra ca. 1,2 millioner innbyggere på Østlandet og husdyrgjødselen fra gårdsbruk med ku og gris i Vestfold. Samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg. Slik blir hver 5. norske pølse produsert ved hjelp av sirkulærøkonomi. 

Nortura tonsberg

Utvinning av biogass på Jæren er et samarbeid Air Liquide Skagerak, Lyse, IVAR, TINE, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder. Sammen har vi stiftet selskapet Bio Jæren AS. Målet er at biogassanlegget skal stå ferdig i 2025. Anlegget skal redusere utslippet av metan, lystgass og CO2 fra gjødselhåndteringen ved gårder i Rogaland – og erstatte mineralgjødsel med biogjødsel fra biogassproduksjonen. Målet er en produksjon på 130 -140 GWh, som tilsvarer mellom 13 og 14 millioner liter diesel i året. Håndteringen av husdyrgjødselen hos bonden, og biogjødsel som erstatning for mineralgjødsel, vil gi en klima- og miljøgevinst på cirka 65.000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Det tilsvarer utslipp fra cirka 50.000 personbiler per år.

Nortura skal innen 2030 redusere utslipp fra transport med 80% og fase ut alle fossile energikilder i industri innen 2030.

Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i biogassanlegg er en av åtte satsningsområder i Landbrukets Klimaplan 2021-2030, som er en videreføring av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa som ble inngått i juni 2019. Les Landbrukets klimaplan her.

Hva er biogass

Biogass er miksen av gasser som dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø. Biogass består i hovedsak av metan og CO2. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet. Kilde: Biogass Norge